Termeni și condiții

Accesarea și utilizarea site-ului 2RIDE, precum și înscrierea/participarea la tururile 2RIDE implică acceptarea următoarelor Condiții Generale:

 

 1. Despre Tururile 2Ride

1.1. 2RIDE se obligă să depună toate diligenţele pentru desfăşurarea Turului în condiţii optime şi sub îndrumarea unor Coordonatorilor de Tur având competenţele şi experiența necesară.

1.2. Participantul se obligă să deţină asupra sa pe parcursul Turului un act de identitate valabil, precum şi permis de conducere categoria A în termenul de valabilitate şi care să nu facă obiectul vreunei măsuri de suspendare şi să le prezinte la orice solicitare a Coordonatorilor de Tur.

1.3. Participantul declară şi garantează că este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic susţinut şi pentru concentrare mentală intensă şi că nu suferă de niciun fel de afecţiuni sau dizabilităţi care ar putea aduce atingere în orice mod capacităţii de a controla un vehicul sau care i-ar putea pune în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică în timpul desfășurării Turului.

1.4. Participantul nu se va prezenta la Tur sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor psihoactive sau a medicamentelor care i-ar putea afecta în orice mod abilităţile de conducere a vehiculelor şi/sau performanţele psihomotorii. Orice suspiciune a Coordonatorilor de Tur cu privire la încălcarea acestei obligaţii va determina excluderea Participantului de la Tur, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea exclusivă a Coordonatorilor de Tur.

1.5. Participantul declară şi garantează că motocicleta pe care o va utiliza pe parcursul Turului corespunde normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului, este utilizată conform destinaţiei şi îndeplineşte toate condiţiile pentru a circula pe drumurile publice.

1.6. Participantul nu va pune în pericol în niciun mod, prin niciun fel de acţiuni sau inacţiuni, siguranţa Coordonatorilor de Tur, a altor participanți sau a oricăror persoane care participă la Tur. Orice încălcare a acestei obligaţii va determina excluderea Participantului din Tur, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea exclusivă a Coordonatorilor de Tur.

1.7. Participantul declară că acceptă necondiţionat şi irevocabil riscul suportării unor prejudicii ca urmare a participării la Tur. Participantul declară că îşi asumă integral răspunderea pentru participarea sa la Tur, renunţând astfel la orice fel de pretenţii, solicitări de despăgubire împotriva 2RIDE, Coordonatorilor de Tur în legătură cu modul de desfăşurare a Turului sau pentru repararea oricăror prejudicii suportate în urma participării la Tur sau în legătură cu acesta.

1.8. Participantul îşi dă consimţământul expres şi neechivoc ca datele cu caracter personal care îl privesc, să fie colectate de 2RIDE, urmând a fi prelucrate cu respectarea condiţiilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în următoarele scopuri: reclamă, marketing şi publicitate, statistică.

1.9. 2RIDE este exonerată de orice răspundere pentru orice fel de prejudicii directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile suportate de Participant sau de orice alte persoane în urma sau în legătură cu derularea Turului. 2RIDE nu răspunde în nicio situaţie pentru distrugeri sau degradări de orice natură ale echipamentului de protecţie sau ale motocicletei Participantului, ale oricăror bunuri aparţinând terţilor şi nici pentru vătămări corporale sau suferinţe fizice sau psihice suportate de Participant sau de orice terţi pe parcursul sau în urma ori în legătură cu derularea Turului.

1.10. Desfăşurarea Turului nu este, în principiu, împiedicată de eventuale condiţii meteo nefavorabile (cum ar fi vânt, ploaie). Cu toate acestea, Coordonatorilor de Tur pot decide unilateral suspendarea, întreruperea sau amânarea Turului, inclusiv în caz de condiţii meteo nefavorabile.

1.11. 2RIDE nu va avea niciun fel de obligaţii şi va fi exonerată de orice răspundere faţă de Participant pentru orice suspendări, întreruperi sau amânări ale Turului cauzate de acţiuni sau inacţiuni ale terţilor sau din culpa Participantului.

1.12. Orice întârziere a Participantului faţă de ora programată pentru începerea Turului poate determina excluderea Participantului de la Tur, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea exclusivă a Coordonatorilor de Tur.

1.13. In cazul neparticipării la Tur, Participantului i se va returna remunerația achitată în avans în cazul în care acesta notifică 2RIDE în scris cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data la care are loc Turul. În cazul în care Participantul nu notifică neparticiparea în termenul menționat mai sus, remunerația nu se returnează. Excepție fac cazurile de boală sau accident dovedite în scris, cu documente justificative.

1.14. Coordonatorii de Tur vor verifica vizual starea tehnica si fizicî a motocicletei și echipamentului participanților. Dacă în urma verificărilor se constată orice disfuncţionalităţi şi/sau defecte, indiferent de gravitatea sau extinderea acestora, Participantul va fi exclus din Tur, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea Coordonatorilor de Tur.

 

 1. Produsele sau serviciile 2RIDE

Orice persoană interesată de produse sau servicii prezentate pe site-ul 2RIDE este invitată să contacteze 2RIDE folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză, cât şi asupra condiţiilor contractuale, costurilor, informaţiilor tehnice sau de altă natură.

Pentru evitarea oricăror dubii, înscrierea în vederea participării la tururile 2RIDE este supusă în mod obligatoriu unei aprobări prealabile, în urma analizării îndeplinirii condiţiilor de participare de către solicitant şi a verificării disponibilităţii locului solicitat într-un anumit tur 2RIDE. Nicio înscriere, indiferent dacă este efectuată prin completarea şi trimiterea unui formular de pe site-ul 2RIDE sau în alt mod adecvat, nu produce efecte până la momentul primirii de către solicitant a unei confirmări scrise din partea reprezentanţilor 2RIDE, atestând validarea înscrierii, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de participare şi a confirmării disponibilităţii locului în respectivul tur.

 

 1. Neangajarea răspunderii

Conţinutul informaţiilor se referă, în principal, la descrierea activităţilor, a unor locuri vizitate de 2RIDE si a serviciilor 2RIDE.

2RIDE depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte, pentru remedierea oricăror eventuale erori şi pentru permanenta actualizare a tuturor informaţiilor disponibile pe site.

Totodată, 2RIDE depune toate eforturile pentru a se asigura că materialele disponibile pe site nu au potentialul de a genera pericole informatice, prin utilizarea de tehnologii antivirus avansate. Este indicat pentru utilizatori să folosească un soft antivirus la descărcarea materialelor de pe site. 2RIDE nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderi, daune sau distrugeri cauzate datelor sau calculatoarelor utilizatorilor site-ului survenite în urma descărcării sau utilizării materialelor disponibile pe acest site.

Pentru evitarea oricăror dubii, 2RIDE nu poate fi obligată la suportarea prejudiciilor directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, care ar putea fi suferite în orice mod prin utilizarea site-ului. Astfel, 2RIDE nu garantează în niciun mod pentru:

 • întreruperi sau dificultăţi întâmpinate în timpul utilizării site-ului;
 • perturbarea în orice mod a funcţionării oricăror sisteme prin utilizarea site-ului;
 • transmiterea oricăror programe sau componente care ar putea dăuna utilizatorilor, inclusiv de tipul viruşilor informatici.
 1. Drepturile asupra conţinutului site-ului

2RIDE îşi rezervă dreptul de a modifica/revizui conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Conţinutul site-ului 2RIDE (cuprinzând toate componentele sale perceptibile, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video/audio, aplicaţii) intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 8/1196 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituind obiect al protecţiei reglementate de aceste dispoziţii, toate drepturile fiind rezervate, fără ca nicio altă notificare sau informare să fie necesară în acest sens. Site-ul 2RIDE poate conţine imagini protejate de dreptul de autor aparţinând altor furnizori.

Orice reproducere, afişare, distribuire, difuzare, transmitere, publicare, comercializare, includere în materiale derivate, modificare sau utilizare a conţinutului site-ului în orice scop şi prin utilizarea oricăror mijloace este strict interzisă, cu excepţia descărcării pentru uzul personal a informaţiilor publicate pe site sau a cazului în care 2RIDE îşi dă acordul prealabil, în formă scrisă.

 

 1. Legături cu alte site-uri

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de 2RIDE utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării unor asemenea legături sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare aplicabile pentru respectivele site-uri. Pentru evitarea oricăror dubii, 2RIDE nu garantează în niciun mod pentru exactitatea sau actualizarea informaţiilor prezentate pe site-urile la care se face trimitere pe site-ul său.

 

 1. Spam

2RIDE nu utilizează mesaje spam, prin trimiterea de mesaje electronice nesolicitate, de natură comercială, unui destinatar cu care nu s-a avut nicio corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu îi mai fie trimise astfel de mesaje electronice. Numai la solicitarea utilizatorului, 2RIDE poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, asigurând utilizatorului posibilitatea de a opta pentru a nu mai primi astfel de mesaje electronice.

 

 1. Cookies

Site-ul 2RIDE foloseşte cookies. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează site-ul. Site-ul folosește cookies pentru diferențierea utilizatorilor fără a stoca informații personale identificabile, în scopul îmbunătăţirii navigării pe site. Continuarea navigării pe acest site constituie o acceptare a utilizării cookies de către 2RIDE.

 

 1. Link-uri spre site-ul 2RIDE

Link-urile spre site-ul 2RIDE sunt permise numai către secţiunea Acasă. Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al lui 2RIDE.

 

 1. Dispoziţii finale

Prezentele Condiţii Generale sunt guvernate de şi urmează a fi interpretate în conformitate cu legea română.

Condiţiile Generale pot fi în mod periodic modificate sau actualizate, iar orice astfel de modificare sau actualizare va fi publicată pe site.

Accesarea şi navigarea pe site-ul 2RIDE presupune luarea la cunoştinţă şi exprimarea acordului cu privire la prezentele Condiţii Generale.

Pentru orice nelămurire în legătură cu utilizarea site-ului 2RIDE, vă rugăm să ne contactaţi folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului.

 

 1. Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Această informare privește toate datele personale colectate prin formularul de înscriere la tururile organizate de 2RIDE și prin contractele încheiate cu dvs. pentru desfășurarea acestor tururi, iar acestea sunt enumerate mai jos.

Datele personale pe care le prelucrăm

Prin completarea formularului de înscriere disponibil în format online, colectăm de la dvs. următoarele date personale: numele complet, adresa completă, numărul de telefon și adresa de e-mail, marca, modelul și anul fabricației motocicletei dvs. Prin completarea contractului de participare la tur disponibil în format fizic, colectăm de la dvs. următoarele date personale: numele complet, adresa completă, CNP, numărul și seria actului dvs. de identitate, data și autoritatea emitentă.

Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar, prin intermediul formularului de înscriere și/sau prin intermediul contractului de participare la tur, precum și din cadrul materialelor foto-video realizate de noi pe parcursul desfășurării Tururilor, dacă v-ați dat acordul în acest sens.

Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideți dacă să ne furnizați aceste date personale. Cu toate acestea participarea la Tururii nu este posibilă în lipsa furnizării datelor personale din formularul de înscriere și din contractul de participare la tur.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Datele personale colectate sunt prelucrate pe baza consimțământului expres obținut de la dvs. prin intermediul formularului de înscriere în format online, consimțământ colectat la momentul înscrierii la Tur, și prin intermediul contractului de participare la tur în format fizic, consimțământ colectat la momentul începerii Turului.

Datele personale colectate de către noi vor fi folosite exclusiv în vederea organizării si desfășurării în condiții optime a Turului. Astfel:

 • Avem nevoie de marca, modelul și anul fabricației motocicletei dvs. pentru a ne asigura că aceasta corespunde cerințelor de participare la Tur;
 • Folosim numele dvs., adresa dvs., CNP-ul, numărul și seria actului dvs. de identitate, data și autoritatea emitentă, pentru încheierea valabilă a contractului de participare la tur și pentru emiterea facturii fiscale pentru prețul Turului, conform obligațiilor noastre legale.
 • Folosim numărul dvs. de telefon și adresa dvs. de email pentru a vă informa cu privire la detaliile participării dvs. la Tur;
 • În cazul în care sunteți de acord, vom folosi imaginea dvs. așa cum apare în materialele foto-video surprinse în cadrul Turului, în scopuri de marketing, pentru a promova Turul, inclusiv prin publicarea pe canalele de social media;
 • În cazul în care sunteți de acord, vom folosi datele dvs. de contact pentru a vă contacta ulterior Turului în scopul de a vă transmite informații cu privire la alte Tururi organizate de noi.

Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru organizarea, desfășurarea și promovarea Turului, precum și la informarea dvs. cu privire la alte Tururi organizate de noi.

Durata de stocare

Datele dvs. personale prelucrate în scopul încheierii contractului de training și în scopul emiterii facturii fiscale vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani. Celelalte date vor fi stocate pentru o perioadă de 2 ani. În același sens, dacă stocarea altor date personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele personale în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale.

Daca vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor personale colectate sau ne solicitați în orice alt mod să ștergem datele personale colectate, vom proceda la ștergerea acestora în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile, cu excepția acelora menționate mai sus pe care trebuie să le păstrăm pentru respectarea obligațiilor noastre legale.

Persoane terțe

Ca regulă, nu divulgăm sau transferăm datele dvs. personale către terți. Cu toate acestea, în măsura în care divulgarea sau transferul acestora sunt obligatorii prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer.

Securitatea datelor personale

Pentru noi securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității și confidențialității datelor personale prelucrate. Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dvs. vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs.

Cunoașteți-vă drepturile

Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal: (1) dreptul de acces la datele personale; (2) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale; (3) dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale; (4) dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale; (5) dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale.

Exercitați-vă drepturile

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la: adresa de e-mail: costin@2ride.eu sau andrei@2ride.eu.

Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.

În cazul în care consideraţi că nu am soluționat toate cererile dvs. sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul şi la soluţia plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp. De asemenea, puteţi să vă adresați împotriva noastră și direct instanțelor de judecată competente.

Vă mulţumim că ne-aţi încredinţat datele dvs. personale şi că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care le prelucrăm. Va rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri.

Transferul datelor către MailChimp

Utilizăm MailChimp ca platformă de automatizare a operațiunilor de marketing. Când folosesti formularele de pe site ca să te abonezi la newsletterul nostru, prin apăsarea butonului de trimitere și/sau abonare confirmi că ești de acord ca informațiile pe care le furnizezi să fie transferate către MailChimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) pentru procesare în concordanță cu Politica lor de confidențialitate și Termenii lor, pe care îi poți consulta folosind linkurile de mai jos:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://mailchimp.com/legal/terms/

Dacă nu ești de acord cu acest transfer de informații, nu înțelegi sau nu ești de acord cu Politica de confidențilitate și/sau Termenii practicați de MailChimp, te rugăm să nu te abonezi la newsletterul nostru. Pentru suport și informații poți lua legătura cu noi prin telefon sau email.

Mulțumim.