Tururi moto Romania
How it was in our 2021 tour
4-day tour through the Ciuc, Tarcău, Ceahlău, and Giurgeului Mountains through Bicaz Gorges, Lake Izvorul Muntelui or on road segments from the TET Romania route